Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:23/3 Çankaya - Ankara
trende

Türk Vatandaşlığı Başvurusu

15.02.2022
574
Türk Vatandaşlığı Başvurusu

Beş Yıl Kesintisiz Çalışma İzni İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Yabancıların Türk Vatandaşlığını kazanma yollarından biride beş (5) yıl Türkiye’de süreli çalışma izni alarak, çalışmalarıdır. Bu şekilde vatandaş olmak isteyen yabacıların dikkat etmeleri gereken en önemli husus çalışma yada ikamet izinlerinde kesinti olmaması, yani Türkiye’de kalış amaçlarına göre ellerindeki belgelerin aralıksız olarak uzatılmış olması gerekmektedir.

Yabancı kişiler başvuru yapmaya kara verdiklerinde, İl Göç İdarelerinden alacakları gün sayımı belgeleri ile Türkiye’de kalış sürelerini açık bir şekilde görebilmektedirler. Diğer bir önemli konu ise bu süre zarfında toplam olarak on iki (12) ayın üzerinde Türkiye dışında bulunmama zorunluluğudur. Bu şekilde kişi Türkiye’ye yerleşme karar verdiğini ispatlamış olur.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

 1. Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 2. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
 3. Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak.
 4. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.
 5. Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
 6. Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.
 7. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
 8. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartları aranır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Formu (VAT-3),
 2. 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
 3. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 4. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 5. Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 6. Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
 7. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
 8. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
 9. Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
 10. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
 11. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 12. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Başvuru Makamı ve Usul

Başvurular yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.

Müracaat ve işlemlerde yabancı kimlik numarası esas alınır.

Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir. Türkiye dışında geçirilen toplam altı ayı geçmeyen süre, öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir.

Yabancının ikamet süresi içinde toplam altı aydan fazlasını Türkiye dışında geçirmesi ya da geçerli ikamet izni olmaksızın veya ikamet izni almadan altı aydan fazla Türkiye’de bulunması ikamet süresini keser ve bu tarihten önceki ikamet süreleri dikkate alınmaz.

Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkeresiyle ya da diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli kimlik kartıyla Türkiye’de ikamet edilmesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır. Bu hüküm, turistik amaçlı ikamet tezkeresi ile Türkiye’de bulunanlar hakkında uygulanmaz.

Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesine göre yapılır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir.

Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki il müdürlüklerince de yapılabilir.

Evlilik Yolu İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Yabancı uyruklu kişilerin genellikle yanılgıya düştükleri konulardan bir tanesi de Evlilik yolu ile Türk Vatandaşlığının kazanılması hususudur. Bu konudaki genel kanı evlilik işleminin gerçekleşmesinin ardından yabancıya hemen Türk Vatandaşlığının verilmesi yönündedir fakat yabancı uyruklu kişilerin Türk Vatandaşlığı kazanabilmesi için en az üç (3) yıl evliliklerini devam ettirmeleri ve yabancının 3 yıl boyunca aralıksız olarak, aile birliğini gösteren, Göç İdarelerince hazırlanmış aile ikametine sahip olması gerekmektedir. Üç (3) yılın sonunda Türk Vatandaşı ile evliliği devam eden yabancılar Türk Vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru tarihinden sonra Türk Vatandaşı eşin ölümü sebebiyle aile birliğinin sona ermesi halinde yabancı Türk Vatandaşı olma hakkını muhafaza eder.

Ön İnceleme ve Araştırma sonucunda;

 1. Bir Türk vatandaşı ile üç yıldan beri evli olmadığı,
 2. Evliliğin boşanma veya ölüm gibi nedenlerle son bulduğu,
 3. Herhangi bir suçtan dolayı yargılandığı veya hükümlü ya da tutuklu olduğu,
 4. İstenen belgeleri ibraz edemediği

Anlaşılırsa başvuru yetkili makamlarca kabul edilmez.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancı adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.

 1. İsteği belirten form dilekçe (VAT-6),
 2. Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,
 3. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 4. Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 5. Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
 6. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
 7. Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39’ncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 8. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

Başvurunun Yapılmasını Takip Eden Süreçte Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonu Tarafından Yürütülen İnceleme Kapsamında;

 1. Evliliğe ait ortak bir yerleşim yerinin bulunup bulunmadığı,
 2. Eşler arasında evlilikten doğan sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği,
 3. Eşlerin evlilikten önce karşılaşıp karşılaşmadıkları,
 4. Eşlerin isim, adres, vatandaşlık, meslek, iş gibi kişisel bilgileriyle ilgili detayları bilip bilmedikleri, birbirlerini ilgilendiren diğer önemli konular hakkında yanılıp yanılmadıkları,
 5. Eşlerin tam olarak anlaşabildikleri bir dili anlaşılır bir şekilde konuşup konuşmadıkları,
 6. Eşlerden birinin önceki evliliklerinde anlaşmalı evlilik veya ikamet düzensizliklerinin olup olmadığı,
 7. Evliliğin menfaat karşılığı yapılmış anlaşmalı bir evlilik olup olmadığı, Tespit edilir, evlilikten ortak çocuk bulunuyorsa, vatandaşlığın kazanılmasında bu durum lehte değerlendirilir ve tespit sonucunda oluşan kanaat Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Mülakat Formuna (VAT-E) yazılır ve yabancı hakkında İl Emniyet Müdürlüğünden soruşturma istenir.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak soruşturma kapsamında;

 1. Aile birliği içinde yaşayıp yaşamadığı,
 2. Evlilik birliği ile bağdaşmayan davranışlardan; fuhuş yapmak, fuhuşa aracılık etmek veya kadın ticareti yapmak gibi faaliyette bulunup bulunmadığı,
 3. Türk vatandaşlığını kazanmasında milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin olup olmadığı,

Hususları araştırılarak oluşan kanaat soruşturma formuna açık bir şekilde yazılır ve araştırma ve soruşturmaya ilişkin tutanaklar forma eklenir. Soruşturması tamamlanan yabancının dosyası İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne iade edilir ve dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. Yerleşim yerinin bulunduğu güvenlik birimlerince yabancı hakkında yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda olumlu veya olumsuz bir kanaate varılamaması halinde Türk vatandaşı eşin birinci ve ikinci derece yakınlarının ifadelerine de başvurulmak suretiyle kanaat oluşuncaya kadar periyodik olarak araştırma ve soruşturma işlemine devam edilir.

Her biri konularında uzman Avukat ve Göç Danışmanı kadromuz ile Türkiye’nin tüm illerinde 5 yıl Kesintisiz Çalışma İzni İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması hususunda hizmet vermekteyiz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: